KLASY I-VIII

 

KLASY I-VIII

 

WYWIADÓWKI

 

   KONSULTACJE

14.09.2022

I-IV 17.00

V-VIII 18.00

19.10.2022

17.00

14.12.2022

I-IV 17.00

V-VIII 18.00

16.11.2022

17.00

17.05.2023

I-IV 17.00

V-VIII 18.00

 

15.03.2023

17.00

 

-----------------------------

19.04.2023

17.00