Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC, RTF nie są dostępne cyfrowo w całości

2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego lub nie są odczytywane przez czytnik ekranu

3. strona główna nie dzieli odpowiednio strony na sekcje

4. niektóre grafiki mogłyby być tekstem

5. kontrast elementów znajdujących się w stopce jest zbyt mały

6. niektóre linki nie posiadają celu

7. nie do każdej strony można dotrzeć na więcej niż 1 sposób

8. kilka błędów kodowania strony

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

1. zmianę koloru tła,

2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

3. tryb nocny,

4. odwrócenie kolorów,

5. możliwość zmiany układu strony.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-10-28. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ATFIDE Sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Sandorska, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Adres Siedziby:32-600 Oświęcim, ul. Budowlanych 68

1. Wejścia główne do budynku szkoły zaprojektowano od strony północno-wschodniej z szerokim podestem z jednym schodem. Drugie wejście dostępne dla uczniów prowadzi od strony północno-zachodniej z niewielkim podestem bez schodów. Do budynku prowadzą również: wejście od strony południowej, wprost z parkingu, którym wchodzą wyłącznie pracownicy szkoły, oraz wejście od strony zachodniej którym wychodzą uczniowie na szkolne boisko podczas lekcji wychowania fizycznego.

2. Budynek szkoły składa się z trzech segmentów: segment środkowy z salami dydaktycznymi i sanitariatami, segment wschodni z pomieszczeniami administracyjnymi, kuchnią i jadalnią oraz segment zachodni z salą gimnastyczną i zapleczem. W budynku istnieją 3 kondygnacje: piwnica z pomieszczeniami magazynowymi oraz warsztatem konserwatora( segment środkowy) parter z salami lekcyjnymi dla uczniów klas 1-4, sanitariatami i pomieszczeniami administracyjnymi oraz piętro na które prowadzą schody dwuetapowe. Na piętrze zlokalizowane są sale lekcyjne dla uczniów klas 5-8 oraz sanitariaty. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych tj. brak windy, barierek w sanitariatach

3. W szkole brak jest pochylni, platformy, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

4. Na parkingu szkolnym nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

5. Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.